Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Szkło należy do materiałów kruchych i nietrwałych. Można go łatwo rozbić, czasami samo pęknie i na ogół nie można go naprawić. Chcąc więc zabezpieczyć się przed skutkami takich zdarzeń należy zawrzeć odrębne ubezpieczenie. Zasadność wykupienia takiego ubezpieczenia związana jest z posiadaniem przedmiotów ze szkła (okna, gabloty, lustra ) w ilościach i wartościach ponadprzeciętnych. Aby być spokojnym, że w takim przypadku nie poniesiemy straty, musimy kupić ubezpieczenie od stłuczenia.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia przeznaczone jest zarówno dla właścicieli mieszkań i domów jak i do zabezpieczenia mienia firm. Ubezpieczenie może być zawarte tylko wówczas, gdy wcześniej zawarto lub jednocześnie zawierane jest ubezpieczenie innego mienia Klienta np. mieszkania, czy mienia należącego do firmy.
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek pęknięcia, stłuczenia, rozbicia, zniszczenia lub uszkodzenia oraz ubytku ubezpieczonych przedmiotów szklanych, okładzin kamiennych i szklanych, zamontowanych na stałe, lub stanowiących wyposażenie lokali oraz budynków.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, lokali, pomieszczeń użytkowych i mieszkań, zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Odpowiedzialnością ubezpieczeniową objęte mogą być szkody polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia, rozbicia.

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

– szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne: antywłamaniowe, warstwowe i in.
– oszklenia ścienne i dachowe,
– płyty szklane stanowiące element mebli, stołów, lad sklepowych i gablot reklamowych,
– szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin.
– tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp.
– neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
– witraże,
– lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
– szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

W ramach tego ubezpieczenia mogą zostać zrekompensowane również koszty ponownego wykonania napisów na szybach jak również koszty ustawienia rusztowań w celu montażu nowych szyb. Pełna ochrona gwarantuje, że na miejscu stłuczonej szyby znajdzie się nowa bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.
Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia oraz demontaż lub naprawę instalacji świetlnych i neonowych.

W ramach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia odszkodowanie obejmuje:

– utratę lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich stłuczenia (rozbicia),
– koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne,
– koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 5% wysokości szkody.

Zakres tego ubezpieczenia może być rozszerzony między innymi o:

– koszty ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu – w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich uszkodzeniem,
– koszty usług ekspresowych (wykonania oszklenia w ciągu 24 godzin od powstania szkody),
– koszty transportu związane z naprawieniem szkody,
– koszty trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną,
– koszty wykonania napisów reklamowych i informacyjnych

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia zawierane jest w systemie pierwszego ryzyka. Suma ubezpieczenia powinna więc odpowiadać co do wysokości szacowanej przez Ubezpieczonego maksymalnej stracie, jaką może ponieść w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową. Składka zazwyczaj wyliczana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka oraz o aktualnie stosowaną taryfę. W szczególności brane są pod uwagę: rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia i jego wartość, długość okresu ubezpieczenia, wysokość franszyz, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, tj. wysokości i częstość występowania dotychczasowych szkód, warunki płatności składki.

Okres ubezpieczenia

Umowa może być zawarta na czas nieokreślony, okres roczny, lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).