Ubezpieczenie roweru chroni nas od strat związanych z kradzieżą bądź uszkodzeniem. Właścicieli najbardziej interesuje ubezpieczenie od kradzieży, trzeba jednakże pomyśleć o ubezpieczeniu osoby kierującej rowerem.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Chodzi tutaj o trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.

 

Mówiąc prościej: jeśli jedziemy na rowerze po ulicy i potrąca nas samochód lub w górach wpadamy na drzewo, ulegamy w takim przypadku wypadkowi. Mamy obrażenia: złamaną rękę, stłuczoną głowę. Trafiamy do szpitala, gdzie jesteśmy leczeni. Jeśli mamy taką polisę otrzymamy odszkodowanie z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu. Po zakończeniu leczenia udajemy się na specjalną komisję lekarską, która ocenia uszczerbek na zdrowiu, określając procent utraty zdrowia.
Przykładowo: za bardziej skomplikowane złamanie ręki może to być np. 4%, za utratę kciuka: 20%, wzroku w jednym oku: 30%, utratę funkcji całej ręki: 70%. Następnie ubezpieczyciel mnoży sumę procentów (jeśli było kilka uszkodzeń) razy sumę ubezpieczenia. Dodatkowo niektóre firmy zwracają koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, nabycia protez i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów lub też pobytu w szpitalu. Podobnie jak w przypadku OC ubezpieczyciele zastrzegają sobie wyłączenie odpowiedzialności w pewnych przypadkach.

Jedno z towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziło do swojej oferty kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty. Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialność cywilną rowerzysty. Jego zakres może zostać rozszerzony o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie Casco roweru.

Ubezpieczenie Casco

Ubezpieczenie obejmuje rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru bądź jego wyposażenia wskutek:
–  ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego
–  akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi,
–  wypadku,
–  rabunku.

Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży roweru. W praktyce ubezpieczenie to ma największy sens, kiedy staniemy się ofiarą rabunku lub będziemy uczestniczyć w wypadku, w czasie którego ulegnie zniszczeniu nasz rower.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Towarzystwo to udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z użytkowaniem roweru ubezpieczony, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej albo szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty, powstałe
w związku z użytkowaniem roweru.

Ostatnie Wpisy
Ubezpieczenie AC czyli autocasco nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak nosi ze sobą wiele korzyści....
Ubezpieczenie na życie to dodatkowe zabezpieczenie, zakup którego warto rozważyć. Zdarzają się bowiem nieprzewidziane sytuacje...
Samochody z instalacją gazową cały czas cieszą się dużą popularnością. Nie ma się czemu dziwić...