Ubezpieczenie OC najemcy

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym często mamy do czynienia z umową najmu. Przepisy prawne dotyczące tego rodzaju umowy znajdziemy w Kodeksie cywilnym, w artykule 659. Według jego zapisów, umowa najmu polega na tym, że osoba wynajmująca oddaje przedmiot najmu (nieruchomość bądź ruchomość) do używania najemcy, który obowiązany jest uiszczać czynsz wynajmującemu.

Rzeczą ruchomą może być np. pojazd mechaniczny, dźwig budowlany czy telefon. Przez nieruchomość rozumie się np. mieszkanie, dom czy pomieszczenia gospodarcze. Do tej kategorii zalicza się również ściana domu, na której istnieje możliwość umieszczenia reklamy. Przed zawarciem umowy najmu, zapoznajmy się z ofertą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) najemcy i wynajmującego.

Uwarunkowania prawne umowy najmu

Kodeks cywilny precyzyjnie określa obowiązki wynajmującego, jak i najemcy. Jednak, gdy w przedmiocie najmu powstaną określone szkody, trudno jest jednoznacznie wskazać „czynnik sprawczy”. Dzieje się tak, ponieważ przyczyny szkód są bardzo zróżnicowane. Zdarzeniem, w którym szkoda powstała z winy wynajmującego, może być pożar wadliwej instalacji gazowej. Kiedy jednak najemca zaprószy ogień niedopałkiem papierosa, on sam poniesie odpowiedzialność za powstałe szkody. Ponadto możemy wyróżnić szkody powstałe z winy osób trzecich oraz działania siły wyższej. Trudności we wskazaniu odpowiedzialnego za szkody występują w szczególności, jeśli nieznane są jej przyczyny.

Warto pamiętać, aby w porę ubezpieczyć się od konsekwencji powstałych np. w wyniku pożaru czy powodzi. Ułatwi to współpracę i wzmocni poczucie bezpieczeństwa stron umowy najmu. Przepisy Kodeksu cywilnego zobowiązują najemcę do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie, jak wcześniej otrzymał. Roszczeniom nie podlega zużycie przedmiotu, który nastąpił na skutek jego prawidłowego użytkowania. Najemca jest zobowiązany do naprawy rzeczy, która uległa zniszczeniu bądź usterce, jeśli nie udowodni, że nastąpiło to z winy wynajmującego. Jeżeli nastąpi zużycie przedmiotu, a najemca nie potrafi udowodnić, że nastąpiło to w wyniku normalnego użytkowania, ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stanu przedmiotu. Ponadto wynajmujący powinien udowodnić, że najemca rzeczy dopuścił się nieprawidłowego jej użytkowania. W przepisach Kodeksu nie ma jasno określonej odpowiedzialności za szkody, które wynikły w niejasnych okolicznościach i z nieustalonych przyczyn. W tego typu sytuacji skutecznym rozwiązaniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) najemcy.

Warto się ubezpieczyć

Jeżeli pragniemy wynająć daną rzecz, powinniśmy zawrzeć umowę najmu z jej właścicielem. Prawidłowo sporządzona umowa wskazuje stronę, która podejmuje się ubezpieczenia przedmiotu najmu. Ponadto zawiera ona sumę gwarantowaną przy wypłacie odszkodowania. Należy także określić warunki, zakres oraz cenę polisy. Warto również dokonać wcześniejszych ustaleń odnośnie sytuacji, w której powstanie szkoda nie objęta zakresem ubezpieczenia. Jeżeli przedmiotem najmu jest pojazd mechaniczny, warto skorzystać z ubezpieczenia autocasco (AC). W przypadku, gdy wynajmujemy dom powinniśmy zadbać o ubezpieczenie od ognia. Jeśli rzeczą najmu jest wartościowy sprzęt elektroniczny, ubezpieczmy go od „wszystkich ryzyk”. W większości przypadków wyboru ubezpieczenia dostosowanego do własnych potrzeb dokonuje wynajmujący, a jego kosztem obarcza najemcę. Standardowe zapisy tego rodzaju polisy znajdziemy w ogólnych warunkach umowy leasingu, którą charakteryzują podobne stosunki prawne. Przy sporządzaniu umowy najmu warto skorzystać z rozwiązań obecnych w umowach leasingowych. Późniejsze egzekwowanie, zawartych w umowie, wzajemnych obowiązków pozwoli uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych sytuacji. Brak uregulowań odnośnie obowiązków stron umowy oraz warunków ubezpieczenia przedmiotu najmu jest niekorzystny dla wynajmującego, jak i najemcy.

Nie należy zapominać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej najemcy. OC staje się często zabezpieczeniem umów dzierżawy, leasingu czy użyczenia. Istnieje także możliwość, iż najemcę dosięgnie szkoda w postaci uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenie majątku, który znajdował się w przedmiocie najmu. Warto skorzystać z oferty ubezpieczenia OC wynajmującego. Wyżej wymienione rodzaje ubezpieczeń pozwolą uniknąć wzajemnych roszczeń i umożliwią przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu pierwotnego, czym powinny być zainteresowane obie strony umowy.