Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych

Prowadzący biuro rachunkowe jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Obowiązek ten nakłada ustawa o rachunkowości. Warto przeanalizować zasadność dostosowania wielkości ubezpieczenia do skali ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Dla wszystkich podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe nowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie stanowić dodatkowy koszt własny, ale może też przyczynić się jednocześnie do ograniczenia skutków odpowiedzialności za szkody. Nikt przecież nie jest nieomylny.

W rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności:

  • Prowadzenia (na podstawie dowodów księgowych) ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Przedsiębiorcy wykonujący czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są również uprawnieni do wykonywania działań obejmujących czynności zaliczane do doradztwa podatkowego:

  • Prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

Obowiązek ubezpieczeniaObowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmioty usługowo prowadzące księgi wynika obecnie z art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Umowa ubezpieczenia zawiera się zazwyczaj na okres 12 miesięcy.

 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód, które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi (lub innym bliskim członkom rodziny). Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych, chyba że szkoda ta jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień. OC nie obejmuje także szkód z tytułu zapłaty kar umownych, a także powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek i aktów terroru.

Zakres ubezpieczenia

Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, określa obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (opubl. w Dz. U. Nr 234, poz. 1576 z późn. zm.).

Suma ubezpieczenia

Zgodnie z § 4. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym podmiotów wykonujących czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:

  • 15 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;
  • 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • 5 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Fakt posiadania obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej być może wpłynie pozytywnie na zwiększenie zaufania do firm, które prowadzą księgowość usługową, a tym samym na pewne ożywienie w branży usług rachunkowych.